Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van WashKing  staat het beleid voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen WashKing B.V. Wij verklaren ons hierbij te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Contactgegevens WashKing B.V. Havenweg 14 1767 EC Kolhorn
(0224) 531 841 klantenservice@washking.nl

Cookies
WashKing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WashKing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser verwijderen.

 

Beveiligen persoonsgegevens
WashKing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten daarvan, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens vragen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
WashKing bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens uit het (geautomatiseerde) bestand verwijderd, waarna deze worden vernietigd.

Inzagerecht
U heeft het recht om bij ons op te vragen welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden. U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via klantenservice@washking.nl . Aan de hand van dit verzoek zullen wij u van de volgende informatie voorzien:
- Hebben wij persoonsgegevens van u en zo ja, welke zijn dit?
- Met welk doel verwerken wij deze gegevens
- Aan welke eventuele derden zijn deze gegevens verstrekt?
- Hoe zijn wij aan deze gegevens gekomen?
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen. Eventueel kunnen wij kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën. Dit is mogelijk wanneer u meerdere kopieën verzoekt of een redelijke vergoeding op zijn plaats is.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.

Correctierecht
Wanneer de door ons verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, niet van belang zijn voor het doel of in strijd met de wet worden gebruikt kunt u ons op leggen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via klantenservice@washking.nl .
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van u persoonsgegevens. Dit kan wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, u uw gegeven toestemming intrekt, u bezwaar maakt tegen verwerking, er sprake is van onrechtmatige verwerking of vanwege het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen. Ook persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar die verkregen zijn via de website vallen hieronder.
U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via klantenservice@washking.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen. Mochten u gegevens aan derden zijn verstrekt zullen wij deze hierover informeren en zal elke koppeling gewist worden. Indien wenselijk zullen wij opnemen welke derden geïnformeerd zijn.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om uw bij ons bekende persoonsgegevens te ontvangen om ze door te kunnen geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.
U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via klantenservice@washking.nl.
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen.
Ontvangen wij uw persoonsgegevens door middel van dataportabiliteit, dan zullen wij direct kijken welke informatie nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De overige gegevens worden zo spoedig mogelijk vernietigd.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot het (tijdelijk) stopzetten van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie stelt, wanneer wij als onderneming uw gegevens niet meer nodig hebben maar u zelf nog wel of in afwachting van een aangetekend bezwaar voor verwerking door u als betrokkene.
U kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via klantenservice@washking.nl.
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen. Mochten uw gegevens aan derden zijn verstrekt zullen wij deze hierover informeren.
Voordat wij een verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen om u te legitimeren door middel van het verstrekken van een kopie van uw identiteitsdocument. Deze zullen wij meteen na de legitimatie vernietigen.

Cameratoezicht
Onze locaties worden bewaakt door middel van cameratoezicht. Dit is noodzakelijk voor de beveiliging en veiligheid van eigendommen en personeel. Het verwerken van camerabeelden gebeurt op grond van een gerechtvaardigd belang en beelden zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij zullen uw privacy hierbij zo goed mogelijk waarborgen. Alle beelden zullen uiterlijk binnen 4 weken worden vernietigd.

Verloren identiteitsdocumenten
Wanneer wij uw verloren identiteitsdocument vinden zullen wij deze inleveren bij de gemeente.

Verloren bankpassen
Wanneer wij uw verloren bankpas vinden zullen wij deze opsturen naar uw bank.

Datalek
WashKing registreert alle datalekken in het datalek-register. Vindt er een datalek plaats waarbij het waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan zullen wij het datalek, zonder onnodige vertraging en, indien mogelijk, binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan zullen wij de betrokkenen ook onverwijld op de hoogte stellen van het datalek.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door WashKing kunt u contact opnemen via klantenservice@washking.nl. Wij zullen u klacht binnen 2 weken in behandeling nemen.
Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling staat de weg naar een gerechtelijke procedure voor u open.
Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens. Op Nederlands grondgebied is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).